آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه‌گیری

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه‌گیری

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

هدف از این درس، بررسی و مشاهده عملی مفاهیم مطرح شده در دروس مدارهای الکتریکی و نیز آشنایی با دستگاه‌های اندازه‌گیری و اصول عملکرد مدارهای الکتریکی است. در پایان این درس، انتظار می‌رود که دانشجو بر نحوه کار و طراحی مدارهای الکتریکی پایه تسلط داشته باشد.

در این درس از نرم‌افزار ISIS Proteus برای شبیه‌سازی و تحلیل مدارها استفاده می‌شود.

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آشنایی با نحوه کارو چگونگی اتصال قطعات بر روی بُرد و کار با دستگاه‌های مورد نیاز در آزمایشگاه
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 1
عنوان آزمایش: طراحي يك ولتمتر و يك آمپرمتر برق مستقيم (DC
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 2
عنوان آزمایش: كاليبره كردن ولتمتر و آمپرمتر
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 3
عنوان آزمایش: طراحي اهممتر سري و موازي
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 4
عنوان آزمایش: آشنايي با اسيلوسكوپ و عملكرد آن
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 5
عنوان آزمایش: اندازهگيري فركانس و اختلاف فاز بين دو موج با اسيلوسكوپ
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 6
عنوان آزمایش: بررسي پلهاي جريان مستقيم و متناوب
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 7
عنوان آزمایش: بررسي ماكزيمم توان انتقالي
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 8
عنوان آزمایش: بررسي پاسخ پله مدارهاي RC
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 9
عنوان آزمایش: بررسي قانون جمع آثار و مدار معادل تونن و نورتن
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 10
عنوان آزمایش: بررسي مدارهاي تشديد سري و موازي
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: رفع اشکال
جلسه سیزدهم
برگزاری امتحان پایان‌ترم
جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آشنایی با نحوه کارو چگونگی اتصال قطعات بر روی بُرد و کار با دستگاه‌های مورد نیاز در آزمایشگاه
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 1
عنوان آزمایش: آشنایی با اسیلوسکوپ
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 2
عنوان آزمایش: آشنایی با اجزای مدار و وسایل اندازه‌گیری و اصول و قوانین اولیه مدارها
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 3
عنوان آزمایش: اندازه‌گیری پارامترهای اجزای مدار به روش ولتمتر - آمپرمتر
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 4
عنوان آزمایش: پاسخ مدارهای RL و RC به تحریک پله‌ای یکنواخت
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 5
عنوان آزمایش: پاسخ مدارهای RLC به تحریک پله‌ای یکنواخت و خصوصیات پاسخ گذرا
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 6
عنوان آزمایش: بررسی قانون جمع آثار
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 7
عنوان آزمایش: مدار معادل تونن و نورتن
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 8
عنوان آزمایش: کاربرد اسیلوسکوپ برای اندازه گیری اختلاف فاز
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: رفع اشکال
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: رفع اشکال
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: رفع اشکال
جلسه سیزدهم
برگزاری امتحان پایان‌ترم

منابع درس

دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه‌گیری

نویسنده: دکتر فرزاد مهاجری (دانشگاه شیراز)

بازنویسی: محمدعلی شفیعیان (دانشگاه جهرم)

شرح فایل: در این فایل برخی از مباحث مطرح‌شده در درسهای مدارهای الکتریکی 1 و 2 و نیز درس اندازه گیری الکتریکی در قالب آزمایش، گنجانده شده است. در تدوین این دستور کار سعی شده است که مطالب مهم درس، پوشش داده شود.

دانلود دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه‌گیری

دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

گردآوری: محمدنبی بهمن‌زادگان جهرمی (دانشگاه جهرم)

شرح فایل: در این فایل برخی از مباحث مطرح‌شده در درسهای مدارهای الکتریکی در قالب آزمایش، گنجانده شده است. در تدوین این دستور کار سعی شده است که مطالب مهم درس، پوشش داده شود.

دانلود دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

تاریخ‌های مهم

امتحان پایان‌ترم
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:
مدت زمان:

فیلم‌های آموزشی