مبانی مهندسی برق

مبانی مهندسی برق

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی با قوانین الکتریسته و مغناطیس، انرژی و توان، مدارهای جریان مستقیم، تحلیل مدارهای الکتریکی، مدارهای جریان متناوب و دستگاه های اندازه‌گیری الکتریکی است.

فهرست مطالب درسی

1 ـ یادآوری قوانین الکتریسته و مغناطیس، انرژی و توان، مدارهای جریان مستقیم و اجزای آن شامل مقاومت، خازن و سلف، بیان ریاضی و فیزیکی آنها، ترکیب موازی و سری مقاومت‌ها، خازن‌ها و سلف‌ها، معرفی منابع مستقل و وابسته.
2 ـ مدارهای فشرده و قوانین KVL و KCL، مدارهای مقاومتی، روش های تحلیل مدارهای مقاومتی، مدار معادل تونن و نورتن.
3 ـ روش های آنالیز گره و آنالیز مش.
4 ـ آشنایی با مدارهای مرتبه اول شامل : مدارهای RL و RC، و پاسخ‌های طبیعی و پله در آن‌ها.
5 ** ـ آشنایی با مدارهای مرتبه دوم.
6 ـ مدارهای جریان متناوب سینوسی یک‌فاز، توان حقیقی، توان مجازی، توان ظاهری، ضریب توان.
7 ـ جریان متناوب سه‌فاز، اتصال‌های ستاره و مثلث، نمودار جریان ولتاژ و امپدانس در مدارهای یک‌فاز و سه‌فاز، توان در جریان متناوب سه‌فاز.
8 ـ دستگاه‌های اندازه‌گیری، روش اندازه‌گیری جریان، ولتاژ و توان در جریان دائم و متناوب یک‌فاز.
9 ـ معرفی مختصر خواص نیمه‌هادی‌ها، شناسایی اجزای مدار الکترونیکی مانند دیودها و ترانزیستورها، یکسوکننده‌های نیم‌موج و تمام‌موج، آشنایی با تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:

منابع درس

مبانی مهندسی برق 1

کتاب اول مدار

نویسنده: حسن زرآبادی‌پور

ناشر: سایه گستر

تاریخ‌های مهم

امتحان میان‌ترم
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:
مدت زمان:
سرفصل‌های امتحان:

دانلودها

فیلم‌های آموزشی