آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

هدف از این درس، بررسی و مشاهده عملی مفاهیم مطرح شده در درس مبانی مهندسی برق و نیز آشنایی با دستگاه‌های اندازه‌گیری و اصول عملکرد مدارهای الکتریکی است. در پایان این درس، انتظار می‌رود که دانشجو بر نحوه کار و طراحی مدارهای الکتریکی پایه تسلط داشته باشد.

در این درس از نرم‌افزار ISIS Proteus برای شبیه‌سازی و تحلیل مدارها استفاده می‌شود.

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آشنایی با نحوه کارو چگونگی اتصال قطعات بر روی بُرد و کار با دستگاه‌های مورد نیاز در آزمایشگاه
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 1
عنوان آزمایش: اندازه گیری مقاومت
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 2
عنوان آزمایش: بررسی قانون اهم
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 3
عنوان آزمایش: بررسی قانون جمع آثار
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 4
عنوان آزمایش: بررسی تئوری تونن
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 5
عنوان آزمایش: انتقال توان ماکزیمم
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 6
عنوان آزمایش: آشنایی با اسیلوسکوپ و اندازه گیری موج سینوسی
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 7
عنوان آزمایش: اندازه گیری موج سینوسی
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 8
عنوان آزمایش: کاربرد اسیلوسکوپ برای اندازه گیری اختلاف فاز
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 9
عنوان آزمایش: خازن‌ها
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 10
عنوان آزمایش: مدارهای سری RC
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: رفع اشکال
جلسه سیزدهم
برگزاری امتحان پایان‌ترم

منابع درس

دستور کار آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

گردآوری: دکتر رضا مصلی‌نژاد

دانشگاه جهرم

شرح فایل: در این فایل برخی از مباحث مطرح‌شده در درس مبانی مهندسی برق در قالب آزمایش، گنجانده شده است. در تدوین این دستور کار سعی شده است که مطالب مهم درس، پوشش داده شود

دانلود دستور کار آزمایشگاه مبانی برق

تاریخ‌های مهم

امتحان پایان‌ترم
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:
مدت زمان:

فیلم‌های آموزشی