مخابرات ۱

مخابرات 1

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

آشنایی با اصول سیستم‌های مخابراتی

فهرست مطالب درسی

ـ مقدمه: شرح اجمالی اجزای یک سیستم ارتباط آنالوگ و معرفی پارامترهای سیستم
ـ یادآوری تجزیه و تحلیل سیگنالهای معین در حوزه فرکانس
ـ معرفی تابع همبستگی (Correlation) بین سیگنال‌های مختلف (معین و تصادفی)
ـ نویز در سیستم‌های ارتباطی، مفاهیم نویز سفید، درجه حرارت نویزی و عرض باند نویزی
ـ انتقال سیگنال در باندپایه (Base Band): آشنائی با پارامترهای مهم سیستم و اعوجاج غیرخطی سیگنال و روش ترمیم آن، اعوجاج غیرخطی و روش COMPANDING ، نسبت سیگنال به نویز (SNR) در قسمت‌های مختلف یک سیستم ارتباطی و در سیستم‌های با تکرارکننده
ـ روشهای مدولاسیون آنالوگ: لزوم و فواید مدولاسیون، نمایش یک سیگنال میان‌گذر، تبدیل هیلبرت و سیگنالهای تحلیلی، معرفی و تجزیه و تحلیل مدولاسیون‌های خطی DSB و SSB و VSB وAM، روش‌های تولید و آشکار سازی در مدولاسیون‌های خطی
ـ تجزیه و تحليل مدولاسیون‌های غیر خطی FM و PM، عرض باندمدولاسیون و مفاهیم NBFM و WBFM، روش‌های تولید و آشکارسازی در مدولاسیون‌های غیر‌خطی، گیرنده های مختلف خطی وغیرخطی
ـ تاثیر نویز و تداخل در مدولاسیون‌های مختلف آنالوگ‌: نمایش نویز میان‌گذر (BP)، بررسی SNR در مدولاسیون‌های غیرخطی، آستانه در آشکارسازی PM و FM، تکنیک Pre-emphasize/De-emphasize،
ـ تداخل در مدولاسیون‌های خطی و غیرخطی، مقایسه سیستم‌های مختلف مدولاسیون آنالوگ وکاربرد آنها
ـ ادغام با تقسیم فرکانسی (FDM) و تقسیم زمانی (TDM)

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:

منابع درس

سیستمهای مخابراتی

نویسنده: بروس کارلسون

مترجم: محمود دیانی

ناشر: نص

Modern Digital and Analog Communication Systems

نویسنده: B. P. Lathi

ناشر: Oxford University Press

Communication Systems

نویسنده: Simon Haykin

ناشر: Wiley

تاریخ‌های مهم

امتحان میان‌ترم
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:
مدت زمان:
سرفصل‌های امتحان:

فیلم‌های آموزشی