آزمایشگاه مدارهای منطقی

آزمایشگاه مدارهای منطقی

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

اهداف این درس، آشنایی عملی با مفاهیم ارائه‌شده در درسهای مدار منطقی و معماری کامپیوتر مانند طراحی مدارهای دیجیتال، نحوه تحلیل و اشکال‌زدایی آن‌ها، طراحی بخش‌های منطقی و حسابی یک پردازنده، طراحی واحدهای حافظه، ورودی/خروجی و مسیر داده و کنترل در یک پردازنده نوعی می‌باشد.

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بینش مناسبی در موارد زیر خواهند داشت:
1- طراحی سیستم‌های دیجیتال با استفاده از تراشه‌های TTL و اشکال‌زدایی و اشکال‌زدایی آن‌ها.
2- آشنایی با نحوه طراحی بخش‌های متفاوت یک پردازنده نوعی و واحدهای جانبی آن.

در این درس از نرم‌افزار ISIS Proteus برای شبیه‌سازی و تحلیل مدارها استفاده می‌شود.

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:آشنایی با نحوه کار با تراشه‌های منطقی، چگونگی اتصال آن‌ها بر روی بُرد، کار با دستگاه‌های مورد نیاز در آزمایشگاه و انجام آزمایش شماره 1
عنوان آزمایش: مدارهاي مجتمع و دروازه هاي منطقی
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 2
عنوان آزمایش: طراحی دروازه ها و مدارهاي منطقی به کمک دروازه NAND
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 3
عنوان آزمایش: : مدارات ترکیبی
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 4
عنوان آزمایش: جمع کننده‌ها
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 5
عنوان آزمایش: بیت توازن، کد انعکاسی، مقایسه کننده‌ها
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 6
عنوان آزمایش: مدارهاي دیکدر، انکدر، مالتی پلکسر و دي مالتی پلکسر
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 7
عنوان آزمایش: نمایشگر هف تقسمتی ( 7-Segment)
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 8
عنوان آزمایش: مدارهاي ترتیبی
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 9
عنوان آزمایش: شمارنده‌ها
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 10
عنوان آزمایش: ثبات‌هاي انتقالی
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
عنوان آزمایش: رفع اشکال
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
عنوان آزمایش: رفع اشکال
جلسه سیزدهم
برگزاری امتحان پایان‌ترم
جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:آشنایی با نحوه کار با تراشه‌های منطقی، چگونگی اتصال آن‌ها بر روی بُرد، کار با دستگاه‌های مورد نیاز در آزمایشگاه و انجام آزمایش شماره 1
عنوان آزمایش:آشنایی با دروازه‌های منطقی و بررسی جدول درستی دروازه‌های منطقی
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 2
عنوان آزمایش: طراحی دروازه‌ها و مدارهاي منطقی به‌کمک دروازه NAND
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 3
عنوان آزمایش: ساده کردن و ساختن توابع منطقی
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 3
عنوان آزمایش: جمع‌کننده‌ها و تفریق‌کننده‌ها
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 4
عنوان آزمایش: بیت توازن، کد انعکاسی، مقایسه‌کننده‌ها
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 5
عنوان آزمایش:مدارهاي دیکدر، انکدر، مالتی‌پلکسر و دي‌مالتی‌پلکسر
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 6
عنوان آزمایش: دیکدر و نمایشگر هفت‌قسمتی
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 7
عنوان آزمایش: شمارنده‌های باینری
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 8
عنوان آزمایش: مدارهاي ترتیبی، فلیپ‌فلاپ‌ها و ساخت آن‌ها با استفاده از یکدیگر
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 9
عنوان آزمایش: مدار شمارنده با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌ها
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 10
عنوان آزمایش: ثبات‌هاي انتقالی
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 11
عنوان آزمایش: رفع اشکال
جلسه سیزدهم
برگزاری امتحان پایان‌ترم
جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:آشنایی با نحوه کار با تراشه‌های منطقی، چگونگی اتصال آن‌ها بر روی بُرد، کار با دستگاه‌های مورد نیاز در آزمایشگاه
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 1
عنوان آزمایش: آشنایی با گیت‌های منطقی
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 2
عنوان آزمایش: ساده کردن و ساختن توابع منطقی
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 3
عنوان آزمایش: جمع‌کننده‌ها و تفریق‌کننده‌ها (مدارهای محاسبه‌گر)
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 4
عنوان آزمایش: مقایسه‌کننده‌ها
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 5
عنوان آزمایش: دیکدرها و نمایشگرها
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 6
عنوان آزمایش: اعداد باینری
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 7
عنوان آزمایش: فلیپ‌فلاپ‌ها و ساخت آن‌ها با استفاده از یکدیگر
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 8
عنوان آزمایش: آشنایی با طرز کار انواع مدارهای شمارنده
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
عنوان آزمایش: رفع اشکال
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
عنوان آزمایش: رفع اشکال
جلسه دوازدهم
برگزاری امتحان پایان‌ترم

منابع درس

دستور کار آزمایشگاه مدارهای منطقی

گردآوری: محمدعلی شفیعیان

دانشگاه جهرم

شرح فایل: ر این فایل برخی از مباحث مطرح‌شده در درسهای مدارهای منطقی در قالب آزمایش، گنجانده شده است. در تدوین این دستور کار سعی شده است که مطالب مهم درس، پوشش داده شود.

دریافت دستور کار آزمایشگاه مدارهای منطقی

دستور کار آزمایشگاه مدارهای منطقی

تهیه و تنظیم: مهندس نوید ایزدخواستی

زیر نظر: دکتر حمیدرضا رضایی ده‌سرخ

دانشگاه صنعتی سجاد

شرح فایل: ر این فایل برخی از مباحث مطرح‌شده در درسهای مدارهای منطقی در قالب آزمایش، گنجانده شده است. در تدوین این دستور کار سعی شده است که مطالب مهم درس، پوشش داده شود.

دریافت دستور کار آزمایشگاه مدارهای منطقی

دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده

گردآوری: محمدنبی بهمن‌زادگان جهرمی

دانشگاه جهرم

شرح فایل: در این فایل برخی از مباحث مطرح‌شده در درس مدارهای منطقی در قالب آزمایش، گنجانده شده است. در تدوین این دستور کار سعی شده است که مطالب مهم درس، پوشش داده شود.

دریافت دستور کار آزمایشگاه مدارهای منطقی

آزمایشگاه مدارهای منطقی

نویسندگان: طیبه فیضی، علی معماری

ناشر: همسایه‌ی آفتاب، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نیشابور)

شرح فایل: این کتاب حاوی مجموعه‌ای از کلیه آزمایشات انجام‌شده در آزمایشگاه‌های مدارمنطقی و معماری کامپیوترمی‌باشد که عناوین این آزمایش‌ها مطابق با سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دردو رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق می‌باشد. این کتاب ثمره چندین سال تدریس در آزمایشگاه‌های مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر توسط نویسندگان آن می‌باشد.

تکلیف‌ها

تاریخ‌های مهم

امتحان پایان‌ترم
تاریخ امتحان:
ساعت برگزاری امتحان:
مدت زمان: 45 دقیقه

فیلم‌های آموزشی