آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی ۱

آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی 1

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

آشنایی عملی دانشجویان با مدارهای الکترونیکی و مباحث تئوری آموخته شده در درس مدارهای الکترونیکی، همچنین آشنایی با نحوه کار و استفاده از دستگاه های اندازه‌گیری الکترونیکی

نتایج درس

تسلط بر نحوه کار و طراحی مدارهای الکترونیکی پایه

فهرست مطالب درسی

آزمایش ۱. آشنایی با وسایل آزمایشگاه
آزمایش ۲. آشنایی با دیود
آزمایش ۳. کاربردهای دیود
آزمایش ۴. دیود زنر و کاربردهای آن
آزمایش 5. آشنایی با ترانزیستور BJT
آزمایش 6. طراحی تقویت کننده با استفاده از ترانزیستور BJT
آزمایش 7. آشنایی با ترانزیستور MOSFET
آزمایش 8. طراحی تقویت کننده با استفاده از ترانزیستور MOSFET
آزمایش 9. طراحی یک گیت ساده CMOS با استفاده از ترانزیستور MOSFET

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:

منابع درس

دستور کار آزمایشگاه سیستم‌های کنترل خطی

گردآوری: محمدکریم شفیعیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

دریافت فایل دستور کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

تاریخ‌های مهم

امتحان میان‌ترم
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:
مدت زمان:
سرفصل‌های امتحان:

فیلم‌های آموزشی