سیگنالها و سیستمها

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

آشنایی با توسیف سیگنال‌ها و تحلیل سیستم‌های خطی و تغییرناپذیر با زمان در حوزه‌های زمان (پیوسته و گسسته) و فرکانس

فهرست مباحث:

1- مقدمه: مفاهيم و ابزارهای ریاضی پردازش سیگنال ها و تحلیل سیستم‌ها، تعاریف، خواص و تقسیم‌بندی‌های کلی
2- سیگنال‌های پیوسته زمان و گسسته زمان: نمایش ریاضی، ضربه و پله، متناوب، تمایی مختلط، توان و انرژی
3- سیستم های خطی و تغییر ناپذیر با زمان: پاسخ ضربه، مفهوم کانولوشن، خواص پاسخ ضربه، توصیف به وسیله معادلات تفاضلى و ديفرانسيل
۴- سری فوریه سیگنال های متناوب: اهمیت نمایش در محاسبه پاسخ سیستم های LTI، سیگنال‌های پیوسته زمان، سیگنال های گسسته زمان، همگرایی سری فوریه، خواص نمایش سری فوریه
5- تبدیل فوریه پیوسته زمان: تعریف، همگرایی، خواص، تحلیل سیستم های توصیف شده با معادلات دیفرانسیل با ضرائب ثابت
6- تبدیل فوریه گسسته زمان: تعریف، همگرایی، خواص، تحلیل سیستم های توصیف شده با معادلات تفاضلی با ضرائب ثابت
7- نمونه‌برداری: قضیه، فرم‌های ایده‌آل و غیر ایده‌آل، پديده تداخل طیفی، بازسازی
8- تبدیل لاپلاس: تعريف، همگرایی، خواص، تابع تبديل و تحلیل سیستم های LTI (پیوسته زمان)
9- تبدیل Z: تعریف، همگرایی، خواص، تابع تبدیل و تحلیل سیستم های LSI (گسسته زمان)
۱۰. کاربردهای نوعی

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:

منابع درس

سیگنالها و سیستمها

نویسندگان: آلن اُپنهایم، آلن ویلسکی و سیدحمید نواب

مترجم: مهندس محمود دیانی

ناشر: نص

رهیافت حل مسئله در سیگنالها و سیستمها

نویسنده: محمود دیانی

ناشر: نص

Signals and Systems, Continuous and Discrete

Fourth edition

نویسندگان: R. E. Ziemer, W. H. Tranter, and D. R. Fannin

ناشر: Prentice – Hall

Signals and Systems

Second edition

نویسندگان: S. Haykin and B. Van Veen

ناشر: Wiley

تاریخ‌های مهم

امتحان میان‌ترم 1
تاریخ: یکشنبه (99/09/02)
ساعت: 14:00
محل برگزاری: اتوماسیون کلاسهای مجازی
سرفصل امتحان: فصل اول
شیوه برگزاری: تشریحی
مشاهده شیوه نامه برگزاری آزمون
امتحان میان‌ترم 2
تاریخ: شنبه (99/10/13)
ساعت: 20:00
محل برگزاری: اتوماسیون کلاسهای مجازی
سرفصل امتحان: فصل دوم و سری فوریه تابع پیوسته از فصل سوم
شیوه برگزاری: تشریحی
مشاهده شیوه نامه برگزاری آزمون

فیلم‌های آموزشی