مخابرات ۲

مخابرات 2

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

آشنایی با اصول سیستم‌های مخابراتی دیجیتال و تئوری اطلاعات

فهرست مطالب درسی

ـ مقدمه: شرح اجمالی اجزای یک سیستم ارتباط دیجیتال ومعرفی پارامترهای سیستم مدولاسیون پالس: مروری بر تئوری نمونه‌برداری و مدولاسیون های آنالوگ پالس PDM، PPM و PAM و مدولاسیون کدپالسی PCM و ادغام با تقسیم زمانیTDM
ـ انتقال دیتا در باندپایه (Base Band): تداخل بین سمبل‌ها (ISI)، شرط نایکوئیست، دیاگرام چشم، محاسبه احتمال خطا، بهینه‌سازی فیلترهای فرستنده و گیرنده، سیستمDuobinary ، سیستم M-ary، کد بندی به منظور تنظیم طیف سیگنال، فيلتر Transversal، ترمیم وفقی کانال، روش‌های همزمانی
ـ روش‌های مدولاسیون دیجیتال: مدرنی مدولاسیونهای ASK و FSK و PSK، فیلتر منطبق (Matched Filter)، آشکارسازی با روش همبستگی و احتمال خطای آن، طیف توان سیگنال‌های ASK، FSK و PSK، آشکارسازی ASK و FSK باروش پوش و احتمال خطای آن، مقایسه سیستم‌های مختلف مدولاسیون دیجیتال، مدولاسیون و آشکار سازی DPSK و احتمال خطای آن، بررسی مدولاسیون Mتایی (MQAM، MPSK و MFSK) وکاربرد آن‌ها، روشهای همزمانی
ـ کدبندی به‌منظور کنترل خطا: معرفی انواع خطا، انواع کدبندی و روش‌های تصحیح خطا، کدهای بلوک، کدهای Cyclic، روش‌های کدبندی و دیکدکردن آن‌ها، کدهای Convolutional، روشهای کدبندی و دیکد کردن آنها، مقایسه روشهای ARQ و FECدر تصحيح خطا
ـ انتقال سیگنالهای آنالوگ به‌صورت دیجیتال: تئوری نمونه برداری، نمونه برداری در عمل، اعوجاج‌های Aliasing و روزنه‌ای (Aperture)، کوانتیزه‌کردن سیگنال، کوانتیزاسیون لگاریتمی با قانون A و µ، نویز کوانتیزاسیون، مدولاسیون PCM و سیگنال به نویز آن، مدولاسیون AM و سیگنال به نویز آن، مقایسه PCM مدولاسیون دلتا، مدولاسیون DPCM و LPC Speech Synchesis ، ادغام زمانی TDM و مقایسه آن با FDM، سیستم تلفنی TDM/PCM، مقایسه PCM با مدولاسیون‌های آنالوگ
ـ تئوری اطلاعات: تعریف و واحد اطلاعات، آنتروپی، کانال ارتباطی گسسته و ظرفيت آن و کانال ارتباطی پیوسته وظرفیت آن

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:

منابع درس

Fundamentals of Communication Systems

نویسندگان: by John G. Proakis, Masoud Salehi

ناشر: Pearson

Modern Digital and Analog Communication Systems

نویسنده: B. P. Lathi

ناشر: Oxford University Press

تاریخ‌های مهم

امتحان میان‌ترم
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:
مدت زمان:
سرفصل‌های امتحان:

فیلم‌های آموزشی