سنتز مدارها و فیلترها

سنتز مدارها و فیلترها

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

آشنایی با اصول و روش‌های پیاده‌سازی توابع تبدیل توسط مدارهای الکتریکی فعال و غیر فعال

فهرست مطالب درسی

مقدمه: مفاهیم کلی ریاضی و مداری، بلوک‌های سازنده مدار
چندجمله‌ای‌های هروتز و توابع حقیقی مثبت
معرفی و خواص توابع نقطه تحریک (DP) مدارها: RC، RL و RLC، پیاده‌سازی مدار به کمک DP
طراحی و پیاده سازی مدار به کمک تابع تبدیل: مدارهای نردبانی، لتیس و دارلینگتون
مسأله تقريب: تقريب دامنه و تأخیر (یکنواخت و غیر یکنواخت)
فیلترهای کلاسیک با دامنه يكنواخت: باترورت، چبی‌شف، جبی‌شف معکوس و بیضوی
فیلتر کلاسیک با تأخیر یکنواخت: بسل
طرازسازی و واقعی‌سازی: امپدانسی و فرکانسی
طراحی و سنتز فیلترهای فعال: روش مستقیم و غیرمستقیم، مدارهای RC یک دهانه و دو دهانه، متغير حالت، حساسیت در فیلترها

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:

منابع درس

فیلتر و سنتز مدار

نویسنده: مهندس رسول دلیرروی‌فرد

ناشر: دانش‌نگار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سنتز مدارها و فیلترها

نویسنده: محمد خلج امیرحسینی

ناشر: مرکز انتسارات دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ‌های مهم

امتحان میان‌ترم
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:
مدت زمان:
سرفصل‌های امتحان:

فیلم‌های آموزشی