ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

هدف از درس ریاضیات مهندسی، آشنایی با مفاهیم و کاربردهای سری و تبدیل فوریه، زمینه‌های بروز و روش‌های تحلیل معدلات با مشتقات جزئی، توابع و نگاشت‌ها در صفحه مختلط است.

فهرست مطالب درسی

1- سری و تبدیل فوریه: تعریف سری فوریه، فرمول اویلر، بسط در نیم دامنه، نوسانات واداشته، انتگرال فوریه، تبدیل لاپلاس، قضیه گیبس و محدودیت های تبدیل فوریه، توابع متعامد و کامل، همگرایی سری و تبدیل فوریه، کاربرد تحلیل فوریه در حل مسائل مهندسی، خواص تقارنی تبدیل و سری فوریه، معرفی تبدیل فوریه زمان کوتاه.

2- معدلات با مشتقات جزئی: معادله موج یک متغیره، روش تفکیک متغیرها، جواب دالامبر برای معادله موج، معادله انتشار گرما، معادله موج، معادله لاپلاس در مختصات دکارتی و کروی و قطبی، معادلات بیضوی و سهموی و هذلولوی، موارد استفاده از تبدیل لاپلاس در حل معادلات با مشتقات جزئی، حل معادلات با مشتقات جزئی با استفاده از انتگرال فوریه، استخراج معادلات تلگرافی.

3- توابع تحلیل و نگاشت همدیس و انتگرال‌های مختلط: حد و پیوستگی، مشتق توابع مختلط، توابع نمایی و مثلثاتی، هذلولی و لگاریتمی، مثلثاتی معکوس و نمایی با نمای مختلط، نگاشت همدیس، حفظ شرط مرزی دیریکله تحت تبدیل همدیس، حفظ انرژی تحت تبدیل همدیس.

4- انتگرال خطی در صفحه مختلط: قضیه انتگرال گوشی، محاسبه انتگرال خطی به‌وسیله انتگرال نامعین، فرمول کوشی، بسط‌های تیلور و مک لورن، محاسبه انتگرال‌ها به روش مانده ها، قضیه مانده، محاسبه لنتگرال حقیقی کسری، محاسبه انتگرال حقیقی مثلثاتی.

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
شماره هفته: 1
شماره جلسه: 1
تاریخ برگزاری: 96/11/02
سرفصل مطالب: ـ
وضعیت: تعطیل به‌دلیل عدم حضور دانشجو
جلسه دوم
شماره هفته: 1
شماره جلسه: 2
تاریخ برگزاری: 96/11/03
سرفصل مطالب: ـ
وضعیت: تعطیل به‌دلیل عدم حضور دانشجو
جلسه سوم
شماره هفته: 2
شماره جلسه: 3
تاریخ برگزاری: 96/11/09
سرفصل مطالب: ـ
وضعیت: تعطیل به‌دلیل عدم حضور دانشجو
جلسه چهارم
شماره هفته: 3
شماره جلسه: 4
تاریخ برگزاری: 96/11/16
سرفصل مطالب: ـ
وضعیت: تعطیل به‌دلیل عدم حضور دانشجو
جلسه پنجم
شماره هفته: 3
شماره جلسه: 5
تاریخ برگزاری: 96/11/17
سرفصل مطالب: آشنایی با اعداد مختلط؛ فرم قطبی و دکارتی اعداد مختلط
وضعیت: تشکیل شده
جلسه ششم
شماره هفته: 4
شماره جلسه: 6
تاریخ برگزاری: 96/11/23
سرفصل مطالب: آشنایی با اعداد مختلط؛ فرم قطبی و دکارتی اعداد مختلط
وضعیت: تشکیل شده
جلسه هفتم
شماره هفته: 5
شماره جلسه: 7
تاریخ برگزاری: 96/11/30
سرفصل مطالب: اعمال حسابی بر روی اعداد مختلط؛ مزدوج اعداد مختلط
وضعیت: تشکیل شده
جلسه هشتم
شماره هفته: 5
شماره جلسه: 8
تاریخ برگزاری: 96/12/01
سرفصل مطالب: ـ
وضعیت: تعطیل رسمی
جلسه نهم
شماره هفته: 6
شماره جلسه: 9
تاریخ برگزاری: 96/12/07
سرفصل مطالب: قدر مطلق و ریشه اعداد مختلط؛ شکل‌های هندسی در صفحه مختلط
وضعیت: تشکیل شده
جلسه دهم
شماره هفته: 7
شماره جلسه: 10
تاریخ برگزاری: 96/12/14
سرفصل مطالب: معادله‌های مختلط
وضعیت: تشکیل شده
جلسه یازدهم
شماره هفته: 7
شماره جلسه: 11
تاریخ برگزاری: 96/12/15
سرفصل مطالب: توابع مختلط؛ حدود و پیوستگی؛ مشتق توابع مختلط
وضعیت: تشکیل شده
جلسه دوازدهم
شماره هفته: 8
شماره جلسه: 12
تاریخ برگزاری: 96/12/21
سرفصل مطالب: ـ
وضعیت: تعطیل به‌دلیل عدم حضور دانشجو
جلسه سیزدهم
شماره هفته: 9
شماره جلسه: 13
تاریخ برگزاری: 96/12/28
سرفصل مطالب: ـ
وضعیت: تعطیل به‌دلیل عدم حضور دانشجو
جلسه چهاردهم
شماره هفته: 9
شماره جلسه: 14
تاریخ برگزاری: 96/12/29
سرفصل مطالب: ـ
وضعیت: تعطیل رسمی
جلسه پانزدهم
شماره هفته: 10
شماره جلسه: 15
تاریخ برگزاری: 97/01/06
سرفصل مطالب: ـ
وضعیت: تعطیل رسمی (نوروز)
جلسه شانزدهم
شماره هفته: 11
شماره جلسه: 16
تاریخ برگزاری: 97/01/13
سرفصل مطالب: ـ
وضعیت: تعطیل رسمی (نوروز)
جلسه هفدهم
شماره هفته: 11
شماره جلسه: 17
تاریخ برگزاری: 97/01/14
سرفصل مطالب: ـ
وضعیت: تعطیل به‌دلیل عدم حضور دانشجو
جلسه هجدهم
شماره هفته: 12
شماره جلسه: 18
تاریخ برگزاری: 97/01/20
سرفصل مطالب: قضیه کوشی ـ ریمان؛ قضیه کوشی ـ ریمان در مختصات قطبی؛ توابع تحلیلی
وضعیت: تشکیل شده
جلسه نوزدهم
شماره هفته: 12
شماره جلسه: 19
تاریخ برگزاری: 97/01/21
سرفصل مطالب: توابع تحلیلی (ادامه)؛ خواص توابع تحلیلی
وضعیت: تشکیل شده
جلسه بیستم
شماره هفته: 13
شماره جلسه: 20
تاریخ برگزاری: 97/01/27
سرفصل مطالب: توابع مقدماتی از Z (تابع نمایی، توابع مثلثاتی، توابع هذلولوی)
وضعیت: تشکیل شده
جلسه بیست و یکم
شماره هفته: 14
شماره جلسه: 21
تاریخ برگزاری: 97/02/03
سرفصل مطالب: توابع مقدماتی از Z (تابع توانی، تابع ریشه، توابع معکوس مثلثاتی و هذلولوی)
وضعیت: تشکیل شده
جلسه بیست و دوم
شماره هفته: 14
شماره جلسه: 22
تاریخ برگزاری: 97/02/04
سرفصل مطالب: انتگرال‌های مختلط؛ انتگرال‌گیری بین دو نقطه؛ قضایایی درباره انتگرال‌گیری بین دو نقطه؛ انتگرال‌گیری روی مسیر بسته.
وضعیت: تشکیل شده
جلسه بیست و سوم
شماره هفته: 15
شماره جلسه: 23
تاریخ برگزاری: 97/02/10
سرفصل مطالب: قضیه انتگرال کوشی و نتایج آن
وضعیت: تشکیل شده
جلسه بیست و چهارم
شماره هفته: 16
شماره جلسه: 24
تاریخ برگزاری: 97/02/17
سرفصل مطالب: دنباله‌ها و سری‌های مختلط؛ سری‌های توابع؛ آزمون‌های همگرایی.
وضعیت: تشکیل شده
جلسه بیست و پنجم
شماره هفته: 16
شماره جلسه: 25
تاریخ برگزاری: 97/02/18
سرفصل مطالب: سری توانی، بسط تیلور، بسط لورنت.
وضعیت: تشکیل شده
جلسه بیست و ششم
شماره هفته: 17
شماره جلسه: 26
تاریخ برگزاری: 97/02/24
سرفصل مطالب: صفرهای توابع و مرتبه آن‌ها؛ نقاط منفرد؛ نظریه حساب مانده‌ها.
وضعیت: امتحان میان ترم
جلسه بیست و هفتم
شماره هفته: 18
شماره جلسه: 27
تاریخ برگزاری: 97/02/31
سرفصل مطالب: توابع متناوب؛ سری فوریه و ضرایب اویلر
وضعیت: تشکیل شده
جلسه بیست و هشتم
شماره هفته: 18
شماره جلسه: 28
تاریخ برگزاری: 97/03/01
سرفصل مطالب: قضیه دیریشله؛ بسط‌های نیم‌دامنه
وضعیت:
جلسه بیست و نهم
شماره هفته: 19
شماره جلسه: 29
تاریخ برگزاری: 97/03/07
سرفصل مطالب: فرم مختلط سری فوریه؛ انتگرال فوریه
وضعیت:
جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:

منابع درس

ریاضی مهندسی با شیوه ای متفاوت ویژه دانشجویان فنی مهندسی و علوم پایه

نویسندگان: نسیم نجفی پور - مهدیه مستاجران

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

شرح کتاب: این کتاب شامل 5 فصل است که در هر فصل، مطالب مربوط به درس با توضیح گام به گام با روش های ساده و بدیع، به همراه چند مثال بیان شده و در خلال هر بحث تعدادی مثال به صورت کار در کلاس ذکر شده که دانشجو را از نوشتن جزوه در کلاس بی نیاز می کند.

مرکز پخش: کتابفروشی جهاد دانشگاهی (اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان) - تلفن: 03133912594

ریاضی مهندسی

نویسنده: فرزین حاجی جمشیدی

ناشر: انتشارات صفار

شرح کتاب: این کتاب شامل بررسی آنالیز توابع محتلط و نظریه معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی است. برای تفهیم بهتر مباحث درس بیش از 250 مثال حل‌شده و برای مرور آنها نزدیک به 750مسأله به‌دقت دست‌چین شده و در متن کتاب گنجانده شده است.

ریاضی مهندسی

نویسنده: عبداله شیدفر

ناشر: انتشارات دالفک

شرح کتاب: این کتاب به‌گونه‌ای تنظیم شده است که همه جنبه‌های اساسی موضوع چه از نظر کاربردی و چه از نظر تئوری را در بر بگیرد و در ضمن طوری نباشد که خواننده را خسته کند. در انتهای هر فصل مسائل حل‌شده ارائه شده‌ است و این مسائل طوری تنظیم شده‌اند که حل مسائل ساده تا پیچیده هر بخش را در بر بگیرند. در تألیف این کتاب، مؤلف حاصل سالها تجربه خود را در امر تدریس ریاضیات مهندسی، معادلات با مشتقات جزئی و توابع مختلط به دانشجویان راجمع‌آوری کرده است.

تاریخ های مهم

کلاس جبرانی 1
منقضی شده
امتحان میان ترم
منقضی شده
کلاس جبرانی 1
امتحان میان ترم 1

فیلم های آموزشی


آشنایی با اعداد مختلط

مشاهده فیلم درآپارات